email adres
wachtwoord
  wachtwoord vergeten
  registreren
 • Welkom bij de speelgarage!

  Vindt u de kinderdagverblijven of de buitenschoolse opvang te massaal en wilt u uw kind in een huiselijke sfeer laten opgroeien? Dan is gastouderopvang een goed alternatief. In deze kleinschalige en warme vorm van kinderopvang is de gastouder het vaste en vertrouwde gezicht voor u en uw kind, waardoor u een persoonlijke vertrouwensband op kunt bouwen waarin uw kind zich veilig voelt.

  Bovendien is de opvang bij een gastouder aanpasbaar aan de hoeveelheid uren die u werkelijk nodig heeft. Gezien de huidige regels voor recht op de kinderopvangtoeslag héél belangrijk voor uw portemonnee.

  De speelgarage helpt u in de zoektocht naar de juiste gastouder. Wij stemmen vraag en aanbod op elkaar af waarbij goede zorg voorop staat.
  Ons gastouderbureau is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang, onder nummer 110615165, zodat de vraagouder recht heeft op de kinderopvangtoeslag.

  We werken met gediplomeerde gastouders die door ons daar waar nodig ondersteuning krijgen en voldoen aan de eisen die door de overheid gesteld worden. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de kwaliteiten van de gastouder maar ook naar de omgeving waarin de opvang plaatsvindt.

 • Het beroep gastouder

  Gastouder is sinds 2010 met invoering van de diploma-eis en de registratieplicht een echt beroep geworden. Een beroep waarin u uw eigen kwaliteiten volledig kunt benutten en de bezigheden werk - gezin prima op elkaar kunt afstemmen. GOB de Speelgarage staat u als (aankomend) gastouder met raad en daad terzijde zodat u volledig gediplomeerd en geregistreerd van start gaat.


  Kinderopvang op uw eigen manier

  Als gastouder bepaalt u zelf welke dagen u werkt en hoeveel kinderen u wilt opvangen (is gebonden aan een wettelijk maximum). U maakt uw eigen dagindeling, waarin allerlei activiteiten aan bod kunnen komen. U hebt te maken met de dagelijkse dingen, zoals eten en slapen, maar u geeft ook uw persoonlijke invulling aan een opvangdag, doordat u tijdens de opvang van de kinderen die activiteiten onderneemt die uw aanspreken. Voor de ene gastouder is dit knutselen, de andere gastouder wandelt graag en weer een ander houdt erg van voorlezen of muziek maken.

  Als gastouder, bent u heel zelfstandig bezig met uw gastkinderen. Naast de opvang en verzorging van uw gastkinderen vormt het contact met de ouders ook een belangrijk onderdeel van uw werk. Met hen bespreekt u natuurlijk uw visie op de opvang, uw manier van denken over verzorgen, voeding, spelen, tv kijken en uw keuze voor dit beroep. U communiceert niet alleen mondeling met hen, maar ook schriftelijk. In het dagboekje van de gastkinderen rapporteert u de leuke en belangrijke zaken van die dag. De informatie die u geeft over de manier waarop u de opvang vorm geeft, zorgt ervoor dat de ouders bewust voor uw manier van opvang kunnen kiezen.

  Naast het contact met de ouders, heeft u ook contact met ons als gastouderbureau. Wij komen regelmatig bij u op bezoek en staan uiteraard klaar om te helpen bij vragen en/of problemen. Maandelijks kunt u in contact komen met andere gastouders tijdens onze speeltuinochtend.

 • Kinderopvang met aandacht

  Gastouderopvang is in veel gevallen de ideale opvang voor uw kind of kinderen. Doordat de opvang kleinschalig is krijgt uw kind de zorg en aandacht die het nodig heeft. U heeft invloed op het dagprogramma omdat er overleg met de gastouder mogelijk is. Zij zullen ernaar streven zoveel mogelijk aan te sluiten bij het ritme wat u thuis hanteert. Uw kind is in de gelegenheid om met anderen kinderen te spelen, niet alleen met leeftijdgenootjes maar met verschillende leeftijden die goed bij elkaar aansluiten. Kinderen leren veel van elkaar en samen spelen helpt ter bevordering van de ontwikkeling. GOB de Speelgarage bemiddelt voor u en zoekt een gastouder die bij u wensen past.

  Alle gastouders die bij GOB de speelgarage zijn aangesloten voldoen aan de eisen die de overheid stelt en zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Ze zijn in het bezit van de vereiste diploma’s en hebben een goedkeuring van de GGD voor de ruimte waarin de opvang plaatsvindt. De gastouders schrijven ook een pedagogisch werkplan, wat hen bewust naar hun eigen kwaliteiten laat kijken.

  De speelgarage begeleidt de gastouders en biedt mogelijkheden om kennis scherp te houden en ervaringen uit te wisselen. De speelgarage heeft een goedgekeurd beleidsplan waarmee gewerkt wordt. Bij elke gastouder worden jaarlijks evaluatie gesprekken gehouden en risico-inventarisaties uitgevoerd.


  Alles om ervoor te zorgen dat uw kind veilig, goed en vertrouwd wordt opgevangen.

 • Contact

  GOB de Speelgarage
  Jan van Kuikweg 143
  1962 WC Heemskerk
  T 0251-232998 (M. de Vries)
  T 0251-234251 (G. Ras)
  E info@despeelgarage.nl

  Openingstijden

  maandag t/m donderdag 9.00 -20.00 uur
  vrijdag 9.00-17.00 uur

  Mocht u het antwoordapparaat treffen, dan zijn wij voor een afspraak niet op kantoor aanwezig. U kunt uw naam, telefoonnummer en boodschap inspreken of uw boodschap versturen via de e-mail, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Spoedgevallen 24/7

  E spoed@despeelgarage.nl

 • VEILIGHEID EN GEZONDHEID

  Risico-inventarisatie

  Op elke opvanglocatie wordt een uitgebreide risico-inventarisatie uitgevoerd. Wij maken gebruik van de methode van de MO-groep. De afgenomen en getekende risico-inventarisatie en het bijbehorende plan van aanpak die hieruit is voortgekomen wordt digitaal naar de gastouder en vraagouders verzonden. Tevens bevindt zich een papieren versie op de opvanglocatie in de alles-bij-de-hand-map. Omdat kinderen zich blijven ontwikkelen wordt de risico-inventarisatie jaarlijks of indien nodig eerder herhaald om een veilige en gezonde opvanglocatie te waarborgen.

  Verder zijn er nog een aantal protocollen die letten op de veiligheid van uw kind(eren). Zoals het protocol medicijngebruik, het protocol veilig slapen en het protocol vermoeden van kindermishandeling. Allen te vinden op de website, op de opvanglocatie en in de informatiemap voor vraagouders.

  Eerste Hulp aan Kinderen

  Het is voor gastouders wettelijk verplicht om kennis te hebben van Eerste Hulp aan Kinderen volgens de normen van het Oranje Kruis (of Nikta of Nedcert). Gastouderbureau de Speelgarage biedt voor nieuwe gastouders de mogelijkheid voor het behalen van het diploma aan. Tevens organiseren wij elk jaar diverse avonden waarin alle gastouders hun vaardigheden kunnen oefenen en bijhouden, deze herhaling is jaarlijks verplicht. Bij de cursus hoort ook een naslagwerk zodat thuis de informatie weer teruggelezen kan worden.


  Gastouderbureau de Speelgarage

  Het gastouderbureau zelf wordt ook gecontroleerd, door de GGD. Zij onderzoeken onder andere of het bedrijf aantoonbaar beleid heeft ontwikkeld op het gebied van hygiëne, veiligheid en de pedagogische aanpak, of dit beleid inzichtelijk is voor de ouders en of het in de praktijk wordt uitgevoerd. Er wordt onderzocht of voor ouders de medezeggenschap, de verstrekte informatie en de klachtenafhandeling goed geregeld is. Het rapport dat zij maken kunt op de website vinden bij downloads.

 • Inkomsten gastouder

  Het inkomen van een gastouder is afhankelijk van het totale aantal uren opvang dat geboden wordt. Daarbij geldt: hoe meer kinderen en/of uren per dag opvang, hoe hoger de totale verdiensten. Wij adviseren gastouders een uurtarief van € 4,60 per kind.  Maar het staat u vrij om als gastouder zelf het uurtarief te bepalen uiteraard in overleg met uw toekomstige vraagouders.

  De verdiensten van een gastouder zijn bruto. Afhankelijk van de persoonlijke situatie en de hoogte van uw inkomen kan het zijn dat u inkomstenbelasting verschuldigd bent. Voor meer informatie neemt u contact op met uw belastingconsulent of kijk op de site van de belastingdienst.

  Het is belangrijk om te weten dat u als gastouder officieel verplicht bent om inkomsten uit arbeid op te geven aan de belastingdienst. Het al dan niet opgeven van inkomsten uit arbeid is uw eigen verantwoordelijkheid. GOB de Speelgarage is verplicht inzage te verschaffen in de administratie als de belastingdienst hierom vraagt.


 • Tarieven 2013

  Het tarief van de Speelgarage bedraagt € 0,60 per uur per kind, met een maximumbedrag van € 75,00 per maand per gezin.

  Het uurtarief voor uw gastouder is afhankelijk van uw onderlinge afspraken. Op dit moment is het adviestarief €4,60 per uur per kind.

  Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

   

 • Met gebaren is het mogelijk op eerder met je kind te communiceren, nog voordat je kind leert praten, kun je een "gesprek" met hem voeren door middel van ondersteunende gebaren bij de gesproken taal te gebruiken. Hierdoor geef je het kind eerder een "stem" en daarmee kan hij met je delen wat hij wil, ziet, voelt, ervaart en/of beleeft. Hierdoor vermindert kans op frustraties en misinterpretaties. Maar bovenal is gebaren met kinderen gewoon leuk. Denk maar aan de vele kinderliedjes met gebaren en hoe graag kinderen deze mee willen doen.

   

  Op verzoek van onze gastouders organiseert gastouderbureau de Speelgarage een cursus gebaren met kinderen. De data zijn:

  woensdag 26 maart 2014

  woensdag 2 april 2014

  dinsdag 8 april 2014

  woensdag 16 april 2014

  dinsdag 22 april 2014

 • Stichting Klachtencommissie Kinderopvang

  Gastouderbureau de Speelgarage streeft naar een goede en prettige dienstverlening. Echter, indien u van mening bent dat er niet naar behoren wordt gefunctioneerd, kan een klacht worden ingediend. Een klacht indienen klinkt misschien negatief, maar wij vinden het niet negatief. Het geeft ons misschien de kans onze dienstverlening te verbeteren. En uw klacht zal serieus behandeld worden. Wanneer er fouten zijn gemaakt zullen die rechtgezet worden. U kunt de volgende stappen nemen:

  Bespreekt u de klacht met de direct betrokkene, misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen.

  Is er geen bevredigende oplossing geboden, dan kunt u de klacht middels een klachtenformulier binnen 3 maanden na constatering indienen bij de directie van het gastouderbureau. Deze is verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht. Degene over wie de klacht gaat krijgt (net als uzelf) een ontvangstbevestiging en een kopie van het klachtenformulier. De directie geeft na hoor en wederhoor een reactie en probeert de klacht binnen zes weken af te handelen en zo mogelijk op te lossen

  Is de klacht niet naar tevredenheid behandeld en/of opgelost, dan kunt u de klacht indienen bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang, Postbus 398, 3740 AJ Baarn, tel. 0900-0400034, www.klachtkinderopvang.nl. Uiteraard is het ook mogelijk om zonder tussenkomst van het gastouderbureau contact op te nemen met de SKK.
 • Wat mag u verwachten:

  Als gastouder kiest u ervoor om de zorg van andermans kinderen op u te nemen. Dit is een hele mooie taak, die ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Er wordt van u verwacht dat u een veilige, liefdevolle en vertrouwde omgeving creëert, zodat het kind en de ouders zich op hun gemak voelen bij u. De speelgarage ondersteunt u om dit te bereiken door jaarlijks de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid te maken. En door middel van evaluatiegesprekken helpt de Speelgarage u de communicatie met de vraagouders open te houden.

  De speelgarage controleert of u voldoet aan de opleidingseisen en kan u eventueel ondersteunen om de benodigde papieren te behalen. Verder zorgen we voor het op peil houden en bevordering van uw deskundigheid via bijeenkomsten.

  De Speelgarage organiseert activiteiten waaraan u samen met uw gastkind kunt deelnemen. Op deze manier ontmoet u ook uw collega’s en heeft u de mogelijkheid contacten te leggen en ideeën uit te wisselen.

  De Speelgarage heeft voor elke gastouder een alles-bij-de-hand-map. Hierin is ruimte voor het bewaren van alle belangrijke documenten en vindt u tevens alle protocollen en het pedagogisch beleidsplan.

  De Speelgarage biedt een beveiligde persoonlijke pagina waar u een digitaal dossier kunt bijhouden van uw contracten, opvanguren, jaaroverzichten, diploma's en certificaten, evaluaties en risico-inventarisatie met plan van aanpak.

  De Speelgarage reserveert 10% van de bemiddelingskosten voor vergoedingen aan de gastouder van gemaakte kosten (VOG, EHBO, thema-avonden). Bovendien kunt u in de (nabije) toekomst  een persoonlijke advertentie zetten op de website van het gastouderbureau.

  De Speelgarage verstrekt u een jaaropgave van uw inkomsten.

  De Speelgarage heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten zodat u met een gerust hart voor de kinderen kunt zorgen.


 • Kinderopvangtoeslag


  De kosten voor kinderopvang kunnen snel hoog oplopen. Gastouderopvang valt onder geregistreerde kinderopvang en u heeft daardoor recht op een tegemoetkoming, de zogenaamde kinderopvangtoeslag. Aan welke voorwaarde u daarvoor moet voldoen kunt u nalezen in de toelichting aanvraag kinderopvangtoeslag.

  De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Maar u kunt een proefberekening laten maken.

  Mocht u verder nog vragen hebben, neem dan contact op met ons bureau.

   

 • Speeltuinochtend

  De Speelgarage organiseert 10x per jaar een speeltuinochtend voor de gastouders. Terwijl de kinderen spelen kunnen gastouders onderling ervaringen uitwisselen, maar bovenal is het gezellige en ongedwongen ochtend om samen met de (oppas)kinderen actief te zijn. De ochtend wordt gehouden in speeltuin Kindervreugd op de Huiderlaan in Beverwijk, telkens van 9.30 tot 11.30 uur. Bij slecht weer spelen we binnen in het gebouw.

  De volgende dagen staan gepland:

  maandag 20 januari 2014

  donderdag 20 februari 2014 (met voedingsconsulent)

  dinsdag 18 maart 2014 (muziek workshop)

  dinsdag 15 april 2014

  maandag 19 mei 2014

  donderdag 19 juni 2014

  maandag 25 augustus 2014

   

   

   

 • MBO2 Helpende Zorg en Welzijn

  Om als gastouder te mogen werken moet u minimaal in het bezit te zijn van een mbo diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2. Er is een lijst met diploma’s die vrijstelling geven, maar wat als uw diploma daar niet tussen staat?

  Op dit moment is het niet mogelijk om verkort een opleiding te volgen. Wij hopen dat er binnenkort door de opleidingsinstanties weer nieuwe kansen worden geboden.

 • OUDERCOMMISSIE

  Op 25 mei 2011 is de oudercommissie officieel van start gegaan. De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen, te adviseren ten aanzien van kwaliteit en het behartigen van de belangen van de ouders bij de directie. De oudercommissie fungeert als vertegenwoordiger en aanspreekpunt van en voor ouders. De drie leden stellen zich hieronder aan jullie voor.

  Krista Zuiker (voorzitter)

  Ik ben Krista Zuiker, 35 jaar. Samenwonend met Jan van Kruistum in Heemskerk, moeder van Kim die  2 jaar oud is en van Jan, geboren in augustus 2011. Voorheen werkte ik altijd full time, waren we lekker met z’n tweetjes en genoten behoorlijk van het sociale leven, regelmatig stappen, uit eten, weekendjes weg, vakanties, met vrienden op stap noem maar op. Na de geboorte van Kim hebben we toch een behoorlijke levensstijl verandering doorgemaakt. Ik werk nu nog 3 dagen per week, ben in het weekend bijna altijd thuis en hecht nu waarde aan een schoon huis en gezond eten. Heb alleen nog niet elke dag een joggingpak aan maar dan is het plaatje bijna compleet. Heerlijk burgerlijk en ik voel me er helemaal happy bij!
  Werken doe ik bij het tegenwoordige Tata Steel IJmuiden. Hier ben ik op mijn 16de na de MAVO al begonnen op de Bedrijfsschool Hoogovens. Door de jaren heen verschillende soorten functies gehad maar nu werkzaam in de functie civiel inkoper. En daarbij heb ik mezelf sinds kort opgegeven als lid van de oudercommissie van Ik heb nog nooit in een commissie gezeten maar zelf heb ik als vraagouder de behoefte om mee te kunnen praten over het beleid van “de Speelgarage” en haar gastouders waar ik toch mijn kind 2 dagen per week breng. Om deze reden heb ik me dan ook opgegeven.

   

  Marinka van der Eng (secretaris)

  Ik ben Marinka van der Eng - Verkuil, trotse moeder van Ties die 3 jaar is. Ik woon sinds 5 jaar in Heemskerk en kom oorspronkelijk uit de buurt van Rotterdam. Ik vind het leuk om uitgebreid te koken, met vriendinnen af te spreken en zo nu en dan kom ik er zelfs aan toe om te sporten. Sinds de geboorte van Ties ben ik 4 dagen gaan werken. Ik werk in Amsterdam als Marketing manager bij Qwise, een middelgroot automatiseringsbedrijf. Een dag in de week is Ties bij de oma's en opa's, twee dagen wordt hij opgevangen door tante Tiny, onze gastmoeder. De opvang van een gastouder is uit nood geboren, omdat er bij het kinderdagverblijf geen plek was, maar het bevalt vanaf het begin af aan erg goed. Het informele en kleinschalige vinden we heel prettig. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan de kwaliteit die De Speelgarage biedt en vind het leuk om mee te denken, twee goede redenen om me aan te melden als lid van de oudercommissie.

  Heeft u ideeën, suggesties of een vraag aan ons, schroom dan niet!
  U kunt ons bereiken via ons e-mail adres, hier kunt u zich eventueel ook aanmelden als lid van de oudercommissie. Wij komen 1 keer per kwartaal een avond bij elkaar.
  E-mail: oudercommissie@despeelgarage.nl
  De komende vergadering staat gepland in januari 2014. een precieze datum moet nog worden afgesproken. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn laat het ons dan weten. • Kiki, kansen in kinderen

  kiki

   

  Kiki, is een VVE (vroeg en voorschoolse educatie)programma speciaal ontwikkelt voor gastouders.

  VVE is niet alleen bedoelt voor de zogenaamde doelgroepkinderen, maar biedt alle kinderen kansen om zich te ontwikkelen. Omdat veel kinderen die opvang hebben bij onze gastouders daarnaast niet ook naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gaan, vallen zij buiten de boot.

  Daarom heeft gastouderbureau de Speelgarage het programma aangeschaft en kunnen onze gastouders ermee aan de slag. Zo worden de kinderen op een speelse manier gestimuleerd in hun ontwikkeling en zetten onze gastouders weer een extra stap in hun professionaliteit.

   

  Op woensdagavond 9 januari heeft Hester Baars van Kiki, kansen in kinderen ons uit gelegd hoe we het beste met het programma van Kiki kunnen werken en welke kansen het biedt voor de (gast)kinderen.

  Een flink aantal gastouders hebben zich direct ingeschreven en zijn inmiddels met het welkomthema aan de slag gegaan. Wij zijn blij dat er zo enthousiast wordt gereageerd, zowel door de gastouders als door de kinderen die een berenvriendje erbij hebben gekregen.

  Er zijn ook mogelijkheden om volledig opgeleid te worden tot VVE-gastouder, met een officieel bordje aan de deur zodat iedereen kan zien dat deze gastouder een stapje meer doet. Om dit te bereiken zal er aan 10 VVE trainingen deelgenomen moeten worden. Om de kosten zo laag mogelijk te houden voor onze gastouders hebben wij, als gastouderbureau ervoor gekozen om de opleiding tot trainer van Kiki te gaan volgen, waarna we zelf onze gastouders mogen scholen. Miranda mag zich Kiki-trainer noemen en de eerste groep van 13 gastouders is inmiddels al van start gegaan.

   De eerste trainingen zijn van start:
  28 mei 2013 Kennismaking met VVE en Kiki
  25 juni 2013 Kansen grijpen en creëren
  27 augustus 2013 De speel-leeromgeving
  10 september 2013 Rekenprikkels
  24 september 2013 Spraak- en taalontwikkeling
  8 oktober 2013 Sociale ondersteuring en ontwikkeling
  29 oktober 2013 Motorische ontwikkeling
  12 november 2013 Kiki's boekenkast
  26 november 2013 Kiki ontwikkelt
  10 december 2013 Kiki en ouders

   

  Deze training hebben ons bureau 11 VVE Kiki- gastouders opgeleverd. In het voorjaar is het de bedoeling wederom met een nieuwe groep gastouders de trainingen te gaan doen.

 • Kinder-EHBO

  Het is noodzakelijk om een kinder-EHBO diploma te behalen om aan de slag te kunnen als gastouder. Dit moet via het Oranje Kruis of via Nikta. Het is noodzakelijk om deze kennis  bij te houden, hiervoor organiseren wij in samenwerking met de EHBO-organisatie regelmatig herhaalavonden. De avonden worden gehouden in het gebouw van "Ook voor jou", Diezestraat 18 in Beverwijk, van 19.00 tot 22.00 uur.

  De volgende herhaalavonden staan inmiddels gepland:

  dinsdagavond 25 februari 2014

  dinsdagavond 25 maart 2014

   

  Indien er voldoende kandidaten zijn is het ook mogelijk om de volledige cursus te volgen. Zowel gastouders als vraagouders kunnen deelnemen aan een cursus kinder-EHBO. Deze bestaat uit 3 avonden. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft dan kunt zich opgeven via de mail.

 • Wat mag u verwachten:

  GOB de Speelgarage inventariseert in een intakegesprek (persoonlijk of telefonisch) de wensen van de vraagouder. Daarnaast zorgt GOB de Speelgarage voor de werving en selectie van gastouders, het kennismakingsgesprek en zorgvuldige bemiddeling. De vaste bemiddelingsmedewerker draagt zorg voor (vastlegging van) de afspraken tussen de vraag- en de gastouder.

  Daarnaast zorgt GOB de Speelgarage voor:

  1: begeleiding en scholing van de gastouders (Helpende Welzijn nivo 2 en certificaat EHBO voor kinderen).

  2: thema-avonden voor de gastouders (positief opvoeden, Kiki, Kansen voor kinderen)

  3: registratie van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang

  4: een jaarlijks huisbezoek aan de gastouder voor een risico-inventarisatie

  5: een jaarlijkse evaluatie met de vraag- en de gastouder inclusief verslaglegging

  6: administratieve ondersteuning, zoals het verzorgen van de maandelijkse facturen en jaaropgave

  7: kassiersfunctie, het uitbetalen aan de gastouder

  8: begeleiding bij vragen of problemen

  9: noodopvang waar mogelijk

  10: her bemiddeling indien nodig

  11: het uitbrengen van nieuwsbrieven waarbij gast- en vraagouders o.a. op de hoogte worden gehouden van wettelijke regelgeving

 • Als gastouder kun je te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Beroepskrachten (en dat zijn onze gastouders) zijn, naar vanaf 1 juli 2013, verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld.

  Om te leren hoe deze meldcode werkt biedt de Speelgarage iedere gastouder die bij ons is aangesloten de online cursus gratis aan. Na afloop van de cursus weet de gastouder waar ze op moet letten en wat er van haar verwacht wordt.Hiervoor ontvangt zij ook een certificaat.

  Verder zijn beide bemiddelingsmedewerksters opgeleid tot aandachtsfunctionaris om eventuele zorgen van de gastouder om de kinderen goed te kunnen begeleiden.
Jan van Kuikweg 143 1962 WC Heemskerk T 0251-232998 (M. de Vries) T 0251-234251 (G. Ras) E info@despeelgarage.nl